ข่าวด่วน!! กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครนักวิชาการทรัพยากรธรณีและนักธรณีวิทยา 10-31 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน!! กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครนักวิชาการทรัพยากรธรณีและนักธรณีวิทยา 10-31 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
ด้วย กรมทรัพยากรธรณีจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๓๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
๑. ตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน” หรือที่ https://dmr.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชําระ เงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,