ข่าวด่วน@! กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครงาน รวม 4 ตำแหน่ง 15 – 21 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน@! กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครงาน รวม 4 ตำแหน่ง 15 – 21 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑) กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งช่างซ่อมบํารุง กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งนายช่างรังวัด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน ๓ อัตรา
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ที่เว็บไซต์ https//drpirmthaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights