ข่าวด่วน@! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 24 ตำแหน่ง 1-15 ตุลาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน@! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 24 ตำแหน่ง 1-15 ตุลาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคล สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 จึง ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ระดับ ปวส.
1) นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) จํานวน 2 อัตรา

ระดับปวส. ถึง ปริญญาตรี
2) นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จํานวน 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาตรี
3) นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์) จํานวน 2 อัตรา
4) นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จํานวน 1 อัตรา
5) นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จํานวน 1 อัตรา
6) นักเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
7) นักบริการการศึกษา จํานวน 3 อัตรา
8) นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
9) วิศวกร (ด้านโยธา) จํานวน 2 อัตรา
10) สถาปนิก จํานวน 1 อัตรา
11) นักบริหารการเงิน จํานวน 4 อัตรา
12) นักพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
13) นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จํานวน 1 อัตรา
14) นักบริหารงานบุคคล จํานวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท
15) นักพัฒนาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
16) นักคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
17) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา
18) นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
19) ผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน 2 อัตรา
20) นักบรรณสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา
21) นักบริหารงานบุคคล จํานวน 1 อัตรา
22) นักฝึกอบรมและการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
23) นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จํานวน 1 อัตรา
24) นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จํานวน 2 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งงานปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

1.2 อัตราเงินเดือน
วุฒิ ปวส. 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี 20,500 บาท
วุฒิปริญญาโท 20,000 บาท

กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดรายละเอียดสําหรับการสอบแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 2) และจะทําการประกาศ กําหนดการทางเว็บไซต์ http://kmutt.ac.th หัวข้อ “ รับสมัครงานออนไลน์” หรือเว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการรับสมัคร
– ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามเอกสารแนบท้าย ประกาศรับสมัครหมายเลข 1 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับ สมัครสอบ คือวันที่ 15 ตุลาคม 2561
– ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
– ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,