ข่าวด่วน! สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครงาน รวม 17 อัตรา 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครงาน รวม 17 อัตรา 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก
– ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จํานวน ๔ อัตรา
– ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน ๑๑ อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา

กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (www.pdmo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” หรือ https://pdmo.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๕ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,