ข่าวด่วน! สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 อัตรา 12-19 กุมภาพันธ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 24 อัตรา 12-19 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://opsmoc.job.thai.com หรือ http://www.moc.go.th หัวข้อ “ศูนย์ ข่าวกระทรวงพาณิชย์” > “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” > “สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์” > “รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด เขต ๓ เขต ๕ เขต 5 เขต ๗ เขต ๘ เขต ๙ เขต ๑๐ เขต ๑๓ เขต ๑๕ และเขต ๑๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://opsmoc.job.thai.com หรือ http://www.moc.go.th หัวข้อ “ศูนย์ ข่าวกระทรวงพาณิชย์” > “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” > “สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์” > “รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,