ข่าวมาใหม่@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน รวม 41 อัตรา 18-22 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน รวม 41 อัตรา 18-22 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ด้วย กรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๔. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่ มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash driveเป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินตาม ข้อ ๔.๑ (๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,