ข่าวมาใหม่@! กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 75 อัตรา 19-23 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่@! กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 75 อัตรา 19-23 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ มีตําแหน่งว่างที่จะจัดจ้าง จํานวน ๒๔ ตําแหน่ง ๗๕ อัตรา (รายละเอียดปรากฏตามแนบ ท้ายประกาศ)
๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของตําแหน่ง (รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย ประกาศ)
๑.๓ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป”
(๒) หลักฐานประกอบการสมัครทาง Internet (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)
ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก่อนทําการสมัครตามรูปแบบที่กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งกําหนด และทําการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยเอกสาร ทุกฉบับที่เป็นสําเนา ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัครหลังจากดําเนินการสอบแล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต หรือเอกสารที่ส่งมาทางระบบออนไลน์ ไม่ถูกต้อง ผู้ผ่านการสอบผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,