ข่าวมาใหม่! กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครงาน รวม 21 อัตรา 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครงาน รวม 21 อัตรา 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบําบัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือที่ https://dep.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ ๔.๑ (๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายในวันและเวลาทํา การของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights