[ข่าวมาใหม่] สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 ตำแหน่ง 17-21 กันยายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวมาใหม่] สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 ตำแหน่ง 17-21 กันยายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน ๕ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งวิศวกรโยธา จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๖ ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
๑.๗ ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จํานวน ๒ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๐ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๑ ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑๒ ตําแหน่งบรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.00 และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐) จังหวัดขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตน เป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,