ข่าวมาใหม่@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 18 อัตรา 29 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 18 อัตรา 29 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน และตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
– ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
– ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ในตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,