ข่าวมาใหม่! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 11 ธันวาคม 2561- 9 มกราคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 11 ธันวาคม 2561- 9 มกราคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ด้วยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
๒. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จํานวน ๓ ตําแหน่ง
๒.ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๓. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตําแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://thaigov.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในเวลาที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,