[ข่าวรับสมัครตํารวจ 2558] ขอบเขตวิชาที่สอบ เปิดสอบตำรวจท่องเที่ยว 40 อัตรา!! สมัครสอบตำรวจท่องเที่ยว 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวรับสมัครตํารวจ 2558] ขอบเขตวิชาที่สอบ เปิดสอบตำรวจท่องเที่ยว 40 อัตรา!! สมัครสอบตำรวจท่องเที่ยว 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบตำรวจท่องเที่ยว 2558

สมัครสอบตำรวจท่องเที่ยว 2558

หลังจากที่ได้อัพเดทข่าวการเปิดสอบรอง สว.สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จำนวน 40 อัตรา (ตำรวจท่องเที่ยว) ไปแล้วกับกำหนดการเปิดสอบคร่าวๆ ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยกำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยในปีนี้ข้อสอบยังคงเป็นอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ (150 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง….

ขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ตำแหน่งรอง สว.สายปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จำนวน 40 อัตรา

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ (150 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ประกอบไปด้วย
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงคำนวน ประกอบด้วย คณิตร์ศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัดการกระจาย

1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาน การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ การวิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 ประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 30 ข้อ
2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 30 ข้อ
2.3 กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา 5 พยานหลักฐาน) จำนวน 20 ข้อ
2.4 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
2.5 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จำนวน 10 ข้อ

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

อ่านรายละเอียดของประกาศฉบับเต็ม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว (สัญญาบัตร) 57..

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights