[ข่าวสมัครสอบ กพ ภาค ก ประจำปี 2558] อยากเข้ารับราชการจะทําอย่างไร? เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวสมัครสอบ กพ ภาค ก ประจำปี 2558] อยากเข้ารับราชการจะทําอย่างไร? เปิดสอบ กพ ภาค ก 2558
สำหรับเพื่อนๆคนไหน ที่กำลังติดตามข่าวการเปิดสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน กพ ในปี 2558 ถึงแม้ว่ายังไม่มีกำหนดการสอบออกมาอย่างชัดเจนว่าจะสอบเมื่อไหร่ แต่ชัดเจนว่าการสอบน่าจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมเหมือนทุกปี แต่หลังจากที่มีข่าวว่อนเน็ตว่าจะมีการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถที่จะสมัครสอบได้ทุกวันตามรอบที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน กพ กำหนด เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะสมัยก่อนสำหรับ ภาค ก. ก.พ. เฉพาะระดับปริญญาโท ก.พ.จะใช้วิธีนี้ จะไม่มีการจัดสอบรวมเหมือนสองสามปีที่ผ่านๆ มา ก็นับเป็นข่าวดีเพราะจากที่ผ่านมาจำนวนผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ. น้อยมากในแต่ละปีที่ ก.พ. จัดสอบภาค ก. ให้เพียงปีละครั้ง โดยเฉพาะเมื่อมีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอบก็จะยิ่งทำให้ จำนวนผู้สอบผ่านน้อยลงอีก…..

อยากเข้ารับราชการจะทําอย่างไร…?
อาชีพ “รับราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องสอบผ่านตามหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ที่ ก.พ. กําหนดไว้ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบของ ก.พ. และ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่  http://job.ocsc.go.th

หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ.
ก.พ. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยคํานึงถึง “ระบบคุณธรรม” ดังนี้
• คํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล
• คํานึงถึงความเสมอภาค
• คํานึงถึงความเป็นธรรม
• คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ.
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งระดับแรกบรรจุนั้น กําหนดวิธีดําเนินการไว้ ดังนี้
• การสอบแข่งขัน ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่วไป และต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)
• การคัดเลือก ดําเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

ส่วนราชการต่าง ๆ
• ดําเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีตําแหน่งว่าง
• ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ.
กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก โดยส่วนราชการจะประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th

หน่วยงานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ สํานักงาน ก.พ.
• ดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ได้รับวุฒิระดับต่ํากว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
• ดําเนินการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในบางตําแหน่งที่สามารถใช้บรรจุได้ในหลายส่วนราชการ (Service Wide) และเป็นตําแหน่งที่ส่วนราชการต้องการจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
• สําหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัชสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งทุก ๆ 2 ปีงบประมาณ ก.พ. จะกําหนดเป็นหนังสือเวียนให้ส่วนราชการทราบว่ามีคุณวุฒิใดบ้างที่ ก.พ. กําหนดเป็นวุฒิคัดเลือก

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://job.ocsc.go.th คะ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบในปี 2558 คลิก!!

Tags: , , , ,