ข่าวเด่น! กรมควบคุมโรค เปิดสอบรวม 3 ตำแหน่ง 18-29 พค 2558 สมัครงานกรมควบคุมโรค ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวเด่น! กรมควบคุมโรค เปิดสอบรวม 3 ตำแหน่ง 18-29 พค 2558 สมัครงานกรมควบคุมโรค ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมควบคุมโรค ปี 2558

สมัครงานกรมควบคุมโรค ปี 2558

ล่าสุด!! กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนาย สัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรคถนนติวานนท์อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโทร 0 2590 3048 และ 0 2590 3059 ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

1.1.1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี
1.1.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1.1.3 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งว่างครั้งแรก 1 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงานที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

1.2 อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
1.2.1 ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 18,020 – 19,830 บาท
1.2.2 ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
1.2.2 ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554
และที่แก้ไข้เพิ่มเติม

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรคถนนติวานนท์อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีโทร 0 2590 3048 และ 0 2590 3059 ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น หรือ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 พร้อมแนบธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน 200 บาท สั่งจ่ายในนาม “นายชยุต สิริประชากร” ปณ.กระทรวงสาธารณสุข 11004 และซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง ส่งถึง นายชยุต สิริประชากร กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบตําแหน่งนายสัตวแพทย์ ,ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ตามแต่กรณีโดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เป็นสําคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,