[ ข่าวเปิดสอบ ] กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานรวม 19 อัตรา 20 มิย – 9 กค 2559 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-06-14 at 9.24.05 AM[ ข่าวเปิดสอบ ] กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานรวม 19 อัตรา 20 มิย – 9 กค 2559 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่นหรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(4) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคารการรบสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
วุฒิปวส. ค่าสมัครจํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
วุฒิปริญญาตรี ค่าสมัครจํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights