ข่าวใหม่@! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมประมง ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่@! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมประมง ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง – วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
ด้วยกรมประมงจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑ ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ ตําแหน่ง
โดย กรมประมงจะบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน อัตราว่างที่บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ ตําแหน่ง
โดยกรมประมงจะบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
๒. เงินเดือนที่จะได้รับ
๒.๑ ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ เงินเดือนแรกบรรจุอัตรา ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๒.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เงินเดือนแรกบรรจุอัตรา ๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th และ www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงาน สื่อสารปฏิบัติงาน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Fle ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น D หรือ USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้สมัครสอบเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ที่ตนเอง กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่สามารถนําหลักฐานการชําระเงินมาแสดงได้ กรมประมงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ สมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
– ๕.๓ ค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
เมื่อชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,