ข่าวใหม่@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 37 อัตรา 12-25 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่@! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 37 อัตรา 12-25 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และคําสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๖๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการ (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มบริการ (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓) จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มบริการ (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๔) จํานวน ๓๓ อัตรา
๑.๕ ตําแหน่งช่างฝีมือทั่วไป กลุ่มบริการ (ตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๕) จํานวน ๑ อัตรา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๒) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา (สําเนาจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ) โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ใน กรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ใบสําคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,