ข่าวใหม่! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 15 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 15 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ ๑๒๕ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ปัจจุบัน กนอ. กําลังดําเนินโครงการพัฒนาและขยายงานต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจชั้นนําทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จํานวน ๑๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ ๒ วิธี
๑. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๑๑๒๑, ๑๑๗๙, โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๒๑๑ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมหลักฐานการสมัคร ดังนี้
(๑.๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด 9 x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จํานวน 9 รูป
(๓.๒) ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง)
(๑.๓) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
(๑.๔) สําเนาหลักฐานที่แสดงถึงการพ้นภาระทางทหารแล้ว จํานวน ๑ ฉบับ
(๑.๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๑.๖) สําเนาผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ คะแนน สําหรับตําแหน่งวิศวกร จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)

๒. ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต (internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมหลักฐานการสมัครตามที่กําหนดไว้ใน (ด.ต) – (ต.๓) ตามขั้นตอน ดังนี้
(๒.๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.jeat.go.th/career หรือเว็บไซต์ http://ieat.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
(๒.๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๒.๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๖ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ fle ลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น ยูเอสบีแฟลชไดรฟ หรือ Diskette เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
กนอ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ตามข้อ ๑ ข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดกําหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.jeat.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,