ข่าว HOT@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 100/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
3. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตําแหน่ง

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http//www.doh.go.th หัวข้อ “สอบบรรจุ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ (Flashdrive) เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
(1)การชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบสามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก ที่ชําระเงิน
(2)การชําระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ได้ ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชําระเงินผ่านเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย ธนาคารกรุงไทย NETBANK และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ระบบกําหนดไว้โดยต้องชําระเงิน ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3)การชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สามารถเลือก ชําระเงิน โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 (2) ไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงิน มือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” และใส่เลข Com Code :9326 ref no1 เลขที่ใบแจ้งชําระเงิน 10 หลัก Ref no2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยต้องพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินแล้วต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย (บัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น)
4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะ กําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,