ข่าว HOT! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 4-25 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 4-25 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ๆ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,