ข่าว HOT@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา 9-19 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 9 อัตรา 9-19 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๕ ตําแหน่ง รวม ๔ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือ https://treasury.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,