ข่าว HOT@! ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน และ พนักงานราชการ รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 11 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! ศูนย์การบินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน และ พนักงานราชการ รวม 11 อัตรา บัดนี้ – 11 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศูนย์การบินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จํานวน ๑๑ อัตรา และจ้างเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๑ อัตรา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑. นายทหารประทวน
– ตําแหน่ง เสมียน จํานวน ๕ อัตรา (ชาย ๓ อัตรา,หญิง ๓ อัตรา)
– ตําแหน่ง พลขับรถ จํานวน ๕ อัตรา
๒. พนักงานราชการ
– กลุ่มงานบริการ ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา (หญิง)

หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันสมัครให้ครบถ้วน พร้อมถ่ายสําเนาจํานวน ๑ ชุด ดังนี้.-
๕.๑ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
๕.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา ของผู้สมัคร
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๖ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๕ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง บิดา มารดา, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของตนเอง บิดา มารดา, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/อําเภอ ของตนเอง (กรณี บิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นําหลักฐานใบมรณะบัตร) ฯลฯ
๕.๖ เอกสารสําคัญทางทหาร พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
๕.๖.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใช้ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติจาก หน่วยต้นสังกัด
๕.๒.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๔ และ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๕.๖.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.๔๓ ๕.๖.๔ บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.๙
๕.๖.๕ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุ ว่าเป็นคนจําพวกที่ ๑ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๓๖/๒๔ เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องพักผ่อน กองบัญชาการ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๔-๖๙๒๕-๗ ต่อ ๓๕๔๑๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,