ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน รวม 4 อัตรา 3-21 กันยายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน รวม 4 อัตรา 3-21 กันยายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จํานวน ๔ อัตรา
อัตราเงินเดือน (คุณวุฒิปริญญาตรี) ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือน เท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ ๕)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ในหัวข้อ “ ใบสมัครออนไลน์ ” หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ ข่าวการรับสมัครข้าราชการ ”
– กรอกข้อความการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครสอบและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่พิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบที่ได้ยืนยันในระบบไปแล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.๓ ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐาน
– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน ๓๐ บาท
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,