ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 15 อัตรา 3-25 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 15 อัตรา 3-25 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๕ ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ตามช่วงเงินเดือน

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
จํานวน ๑๕ ตําแหน่ง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน หนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดําเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี หลักฐานตรวจสอบได้ 1
๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และอัปโหลด(Upload) รูปถ่ายหน้า ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว (ประมาณ ๔๐ – 900 KB ไฟล์ JPG) ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ กรณีไม่ได้อัปโหลด(Upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วได้ ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ ๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,