ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง

๒. จํานวนอัตราว่างครั้งแรก ๒.๑ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน ๒ ตําแหน่ง
๒.๒ ตําแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จํานวน ๒ ตําแหน่ง

๕.๑ การสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์แล้วพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ – วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://sepo.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว
ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ – วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสอบสามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังจาก ที่ชําระเงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights