ข่าว HOT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกร 4-12 มกราคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกร 4-12 มกราคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ล่าสุด! สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท และนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://spo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔,๑/คพร/พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเป็นพนักงานราชการ ข้อ ๓ กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรตามที่กําหนด ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการกําหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ บัญชี หรือบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ http://spo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,