ข่าว HOT@! เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับสมัครงานรวม 43 อัตรา บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! เทศบาลเมืองคลองหลวง เปิดรับสมัครงานรวม 43 อัตรา บัดนี้ ถึง 20 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลเมืองคลองหลวง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ในตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๔๓ อัตรา
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๔๐๕ และข้อ ๕๑๒ และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เทศบาลเมืองคลองหลวง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ต่าแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
– ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานประจํารถขยะ จํานวน 1 อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
– ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จํานวน 13 อัตรา
– ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง จํานวน 6 อัตรา
– ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 16 อัตรา
– ตำแหน่ง คนสวน จํานวน 2 อัตรา
– ตำแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่งาน การเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่วันที่วันที่ ๑๒ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ใน วันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือก ตําแหน่งที่สมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สํานักปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๔๐๑ – ๒๖๗๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,