[ลับมาก!!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2” แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับมาก!!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2” แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2 มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 อาทิหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) หน้าที่ อำนาจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) ในรายวิชาอื่นๆอาทิความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test) เป็นต้น….แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2” แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) "พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2" แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) 2556

[ลับมาก!!!] แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2″ แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556

แนวข้อสอบ พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
8. “คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ค. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ง. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”

9. ตามมาตราที่ 27 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกแต่งตั้งโดย???
ก. คณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ข. รัฐมนตรัว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10. ตามมาตราที่ 31 ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน และกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน
ข. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ค. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน พนักงานชั้นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”

11. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับโบนัสตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าการ
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องการกู้ยืมเงินครั้งหนึ่งเป็นจำนวนเกินหนึ่งร้อยล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
ก. คณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ข. ผู้ว่าการ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

13. หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรายได้จากการดำเนินงานไม่พอสำหรับรายจ่ายและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก??
ก. รัฐบาล
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”
ข. กระทรวงการคลัง
ค. นายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

14. ตามมาตราที่ 49 ผู้สอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ใด
ก. ตรวจสอบระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ข. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นปี ๆ ไป
ค. ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นปี ๆ ไป
ง. เพื่อสอบและรับรองบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นปี ๆ ไป

15. ตามมาตราที่ 49 ห้ามมิให้ตั้งบุคคลใดเป็นผู้สอบบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
ค. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”

16. ตามมาตราที่ 52 ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ใด
ก. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อรัฐมนตรีร้องขอ
ข. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อนายกรัฐมนตรีร้องขอ
ค. เป็นผู้ตรวจบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเมื่อผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้องขอ
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA.) “พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุดที่ 2”

17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องโฆษณารายงานประจำปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง. ภายใน 150 วันหลังจากวันสิ้นปีบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบ จะเเสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ
แนวข้อสอบ PEA 2556 แนวข้อสอบ กฟภ วิศวกรไฟฟ้า 2556
อ่านแนวข้อสอบต่อคลิก!!

Tags: , , , ,