ต้องรู้ก่อนสอบ พลาดไม่ได้ แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรี เคล็ดลับ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557 แนวข้อสอบตำรวจ ม.6 อำนวยการ




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ต้องรู้ก่อนสอบ พลาดไม่ได้ แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรี เคล็ดลับ วุฒิ ม.6 2557 อำนวยการ

ยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สายอำนวยการ พร้อมเฉลย และคำอธิบายแบบเต็มที่มากๆ พ่วง แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในปีพุทธศักราช 2557 มาให้ด้วย สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด ต้องรู้ก่อนสอบ แนวข้อสอบตำรวจ ม.6 2557 อำนวยการ สามารถเข้ามาหา ทำเพิ่มเติมได้เลยคะ พลาดไม่ได้ แนวข้อสอตำรวจ ฟรี ไปเริ่มทดสอบความรู้ของท่านเลยดีกว่า เตรียมพร้อม มาเพื่อเตรียมสอบโดยเฉพาะ เคล็ดลับ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557


ต้องรู้ก่อนสอบ พลาดไม่ได้ แนวข้อสอบตำรวจ 57 ฟรี เคล็ดลับ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557 แนวข้อสอบตำรวจ ม.6 อำนวยการ

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจออกข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข้อที่ 2. ตามมาตราที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ ข้อใดให้ความหมายของ “ผู้ต้องหา” ได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
ข. หมายความถึงบุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ค. หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด
ง. หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 2 ข้อที่ 2 ในประมวลกฎหมายนี้ บุคคลในข้อใดให้คือ “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่”
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้บัญชาการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 4. ข้อใดบอกเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ข. เป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อต่อพวกพ้องของพรรคการเมือง
ค. เพื่อกำหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 5 บุคคลใดมีอำนาจมีอำนาจออกกฎกระทรวงของพระราชบัญญัติฉบับนี้
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 3 ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีสิทธิ์เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแทนผู้เสียหายได้หรือไม่
ก. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ข. ไม่ได้เนื่องจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ไม่มีอำนาจกระทำการใดๆแทนผู้เสียหาย ตามมาตราที่ 4,5 และ 6
ค. ได้เนื่องจากตามมาตรา 3 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4,5 และ 6 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้
ง. ได้เนื่องจากตามมาตรา 8 ได้กำหนดไว้ให้บุคคลดั่งระบุในมาตรา 9,10 และ 11 สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ แทนผู้เสียหายได้
ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 5 หากนางสุดารัตน์ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ บุคคลใดสามารถจัดการแทนผู้เสียหายได้
ก. ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น
ข. ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
ค. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 8. เด็กชายจัสตินเป็นผู้วิกลจริตไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา อยากทราบว่าต้องให้ใครเป็นผู้แทนเฉพาะคดีนี้
ก. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ข. ผู้แทนโดยชอบธรรม
ค. ให้ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทนห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 9. นางกนกการเป็นผู้เสียหายในคดีถูกทำร้ายร่างกาย โดยนางกนกการมีสามีคือนาย กรกนก อยากทราบว่านางกนกการนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสามีคือนาย กรกนกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ฟ้องได้ตาม มาตราที่ 4 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ข. ฟ้องได้มาตราที่ 5,6 และ 7 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยมิต้องได้รับอนุญาตของสามี
ค. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
ง. ฟ้องไม่ได้ตามมาตราที่ 5 (3) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา
ข้อที่ 10. นายเด่นชัยถูกจับข้อหาพยายามฆ่า และถูกตำรวจควบคุมหรือขังอยู่ อยากถามว่านายเด่นชัย มีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ ตามมาตราที่ 6 (3) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ข. ได้ ตามมาตราที่ 7 (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ค. ไม่ได้ตามตามมาตราที่ 8 (2) ไม่ให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในปีพุทธศักราช 2557
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2014 (2014 Summer Youth Olympics) จะถูกจัดในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่??
ก. ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข. ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ค. ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ง. ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข้อที่ 2. ฟุตบอลโลก 2014 (2014 FIFA World Cup) มีกำหนดจะจัดขึ้นที่ประเทศใด??
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศอิตาลี
ค. ประเทศจีน
ง. ประเทศบราซิล
ข้อที่ 3. แผ่นดินไหวในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวัดขนาดได้กี่ริกเตอร์??
ก. 5.9 ริกเตอร์
ข. 6.1 ริกเตอร์
ค. 6.7 ริกเตอร์
ง. 6.9 ริกเตอร์
ข้อที่ 4. ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ระหว่างการประชุมฉุกเฉิน G8 ประเทศสามาชิกได้คัดประเทศใดออกจากกลุ่ม??
ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศเยอรมัน
ค. ประเทศแคนาดา
ง. ประเทศรัสเซีย
ข้อที่ 5. ในเดือน มีนาคม 2014 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่เท่าไหร่ ที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างน่านน้ำเวียดนามและมาเลเซีย??
ก. เที่ยวบินที่ 370
ข. เที่ยวบินที่ 380
ค. เที่ยวบินที่ 390
ง. เที่ยวบินที่ 400
ข้อที่ 6. ในเดือนพฤษภาคมปี 2557 ยานอวกาศ Rosetta ของ The European Space Agency จะโคจรรอบดาวหางดวงใด??
ก. ดาวหาง Churyumov-Gerasimenko
ข. ดาวหาง Short-period comets
ค. ดาวหาง Single-apparition
ง. ดาวหาง Single-apparition comets
ข้อที่ 7. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีบุคคลใดเป็นหัวหน้าคณะ
ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ค. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
ข้อที่ 8. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีที่มีมติย้ายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ข.วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ค. วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
ง. วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ข้อที่ 9. ในปี 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรไทย ในวันที่เท่าไหร่
ก. วันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป
ข. วันที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป
ค. วันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป
ง. วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป
ข้อที่ 10. แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ ร้อยละเท่าไหร่
ก. ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 4.2
ข. ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 4.4
ค. ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.5
ง. ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.6


อ่านแนวข้อสอบตำรวจสำหรับสอบ ปี2557 >>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายปราบปราม 57.
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ 57.


*หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights