[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งอื่นๆ
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับสุดยอด] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่งอื่นๆ
เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2561-2562 ในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2561-2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือด้านการประมง ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานตามข้อใด ?

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมเจ้าท่า
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 2. การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำของทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีภัยแล้ง จัดเป็นการช่วยเหลือในด้านใด ?
ก. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ด้านการป้องกันภัยพิบัติ
ค. ด้านการป้องกันภัยแล้ง
ง. ด้านบริการทั่วไป

ข้อที่ 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้หน่วยงานตามข้อใดพิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ ?
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 ในกรณีเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต้องนำเสนอผ่านบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 5. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

ข้อที่ 6. ข้อบังคับข้อที่ 5 ของหลักเกณฑ์นี้กล่าวถึงอะไร ?
ก. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ
ข. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ง. หลักเกณฑ์การจัดการศพผู้เสียชีวิตกรณีฉุกเฉิน

ข้อที่ 7. ในการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับค่าอาหารต้องจ่ายมื้อละไม่เกิน กี่บาท ต่อวันต่อคน ?
ก. มื้อละไม่เกิน 20 บาท / วัน / คน
ข. มื้อละไม่เกิน 30 บาท / วัน / คน
ค. มื้อละไม่เกิน 50 บาท / วัน / คน
ง. มื้อละไม่เกิน 300 บาท / วัน / คน

ข้อที่ 8. ในกรณีผู้สูงอายุ ซึ่งหัวหน้าครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต และไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น รถเข็น รถโยก ไม้เท้า ได้ครอบครัวละเท่าไหร่ ?
ก. ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
ข. ครอบครัวละไม่เกิน 15,000 บาท
ค. ครอบครัวละไม่เกิน 25,000 บาท
ง. ครอบครัวละไม่เกิน 35,000 บาท

ข้อที่ 9. ตามหลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติปลูกพืชและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข. ให้ช่วยเหลือด้านสารเคมีที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่ทรุดโทรมนั้น
ค. ให้ช่วยเหลือด้านอินทรียวัตถุที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่ทรุดโทรมนั้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟูได้
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างทำงานอยู่
ข. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อย
ค. สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณมาก
ง. สถานที่ที่มีไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 2. “เพลิงประเภท เอ” ตามกฎกระทรวงนี้คือเพลิงที่เกิดจากวัสดุตามข้อใด ?
ก. เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ข. เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ และ น้ำมันประเภทต่าง ๆ
ค. เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
ง. พลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อที่ 3. วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็วคือวัตถุในข้อใด ?
ก. วัตถุระเบิด
ข. วัตถุไวไฟ
ค. วัตถุสังเคราะห์
ง. วัตถุททั่วไป

ข้อที่ 4. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไป ต้องทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน ?
ก. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
ข. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ค. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป
ง. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป

ข้อที่ 5. นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละกี่เส้นทาง ?
ก. อย่างน้อยชั้นละสองหนึ่งทาง
ข. อย่างน้อยชั้นละสองเส้นทาง
ค. อย่างน้อยชั้นละสามเส้นทาง
ง. อย่างน้อยชั้นละสี่เส้นทาง

ข้อที่ 6. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไป ต้องมีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น ?
ก. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป
ข. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ห้าชั้นขึ้นไป
ค. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สิบชั้นขึ้นไป
ง. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ยี่สิบชั้นขึ้นไป

ข้อที่ 7. ตามกฎกระทรวงนี้นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะตามข้อใด ?
ก. ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
ข. ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
ค. ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 8. ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์แบบเคลื่อนย้ายได้จะถูกใช้ในสถานที่ซึ่งมีสภาพความเสี่ยงตามข้อใด ?
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 9. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามข้อใด ที่นายจ้างต้องจัดลูกจ้างเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน ?
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 10. ข้อใดไม่ใช่แหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ?
ก. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
ข. เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
ค. การสะสมของไฟฟ้าสถิต
ง. ไฟจากเทียนไข

ข้อที่ 11. ในกรณีที่สถานประกอบการมีถังก๊าซและเก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร นายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทำด้วยวัสดุติดไฟและไม่มีการระบาย
ข. ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อนมิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
ค. ต้องเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย
ง. ต้องไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น

ข้อที่ 12. วัสดุตามข้อใดที่นายจ้างต้องแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บไว้ในห้องทนไฟ ?
ก. เหล็ก
ข. อลูมิเนียม
ค. กระดาษ ขนสัตว์
ง. ชาม ช้อน

ข้อที่ 13. นายจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มีการสะสม หรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง ?
ก. อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
ข. อย่างน้อยวันละสองครั้ง
ค. อย่างน้อยวันละสามครั้ง
ง. อย่างน้อยวันละสี่ครั้ง

ข้อที่ 14. หมวดที่ 7 ตามกฎกระทรวงนี้กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากอะไร ?
ก. การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ข. การป้องกันอันตรายจากไฟไหม้
ค. การป้องกันอันตรายจากอุทกภัย
ง. การป้องกันอันตรายจากวาตภัย

ข้อที่ 15. ตามกฎนี้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อใด ?
ก. อาคารที่ไม่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ข. สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความสูง ประเภท บ้านชั้นเดียว
ค. ถังเก็บน้ำหรือสารเคมีหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูง
ง. ร้านค้าชั้นเดียว

ข้อที่ 16. ในสถานประกอบกิจการต้องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง ?
ก. ปีละหนึ่งครั้ง
ข. ปีละสองครั้ง
ค. ปีละสามครั้ง
ง. ปีละสี่ครั้ง

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ “วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
ข. วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ค. วัตถุที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ง. วัตถุไวไฟ

ข้อที่ 2. คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
ข. ให้คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
ค. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับสารเคมี
ง. พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย

ข้อที่ 3. วัตถุอันตรายสามารถแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้กี่ชนิด ?
ก. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สองชนิด
ข. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สามชนิด
ค. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้สี่ชนิด
ง. วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุมได้ห้าชนิด

ข้อที่ 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นตามข้อใด ?
ก. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้
ข. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. วัตถุอันตรายตามข้อใดที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้ ?
ก. วัตถุอันตรายมีมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายปลอม
ค. วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน

ข้อที่ 6. วัตถุอันตรายตามข้อใดไม่ถือเป็นวัตถุอันตรายปลอม ?
ก. สิ่งที่ทำเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกำหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้
ง. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง

ข้อที่ 7. วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทใด ?
ก. วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
ข. วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
ค. วัตถุอันตรายมีคุณภาพ
ง. วัตถุอันตรายหมดอายุ

ข้อที่ 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ข. นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ค. ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
ง. ยึดใบอนุญาติสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เมื่อสงสัยว่าสถานที่ประกอบการนั้นต้องสงสัย

ข้อที่ 9. หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
ข. ถูกปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน และ ถูกปรับไม่เกินห้าสามหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 10. หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องถูกดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. ถูกปรับไม่เกินสองแสนบาท
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และถูกถูกปรับไม่เกินสามแสนบาท
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 11. ข้อใดคืออัตราค่าธรรมเนียมในการทำใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ?
ก. ฉบับละ 10,000 บาท
ข. ฉบับละ 15,000 บาท
ค. ฉบับละ 20,000 บาท
ง. ฉบับละ 25,000 บาท

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากหน่วยงานตามข้อใด ?

ก. กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
ข. กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงวัฒนธรรม
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ?
ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชากรในประเทศ
ง. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

ข้อที่ 4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพันธกิจตามข้อใด ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ
ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน
ค. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. สำนักงานกลางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดนนทบุรี
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. จังหวัดนครปฐม
ง. จังหวัดอ่างทอง

ข้อที่ 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ?
ก. ดำเนินการจัดทำนโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ?
ก. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในพื้นที่ ระดับประเทศ
ข. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
ค. ไม่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ง. ประสานความช่วยเหลือในการป้องกัน การช่วยเหลือ การบรรเทาและฟื้นฟูหน่วยงานาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

ข้อที่ 8. ข้อใดให้ความหมายของ “สาธารณภัย” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สาธารณภัย หมายถึง ภัยที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก
ข. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ค. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ง. สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก

ข้อที่ 9. หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เราควรโทรแจ้งที่เบอร์ใด ?
ก. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 199
ข. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 191
ค. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1669
ง. เหตุเพลิงไหม้โทรแจ้ง 1112

ข้อที่ 10. หากเกิดแก๊สรั่ว เราควรปฎิบัติอย่างไร ?
ก. เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทเพื่อให้แก๊สเจือจาง
ข. ห้ามจุดไม้ขีด ไฟแช็ก เปิด-ปิดสวิตซ์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีแก๊สรั่ว
ค. เมื่อได้กลิ่นแก๊สปิดวาล์วหัวถังทันที
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ข้อใดเป็นวิธีปฏิบัติตนในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัยที่สุด ?
ก. ลงเล่นน้ำ จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน
ข. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเสียชีวิต
ค. เดินลุยน้ำตอนกลางคืน
ง. พายเรือเข้าใกล้เสาไฟฟ้า

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2561

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศใด เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.อ. สมาน กุนัน ในฐานะ “วีรบุรุษถ้ำหลวง” ?
ก. เรือตรี
ข. นาวาเอก
ค. นาวาโท
ง. นาวาตรี

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดคือผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) ?
ก. นาย ธัชชัย สีสุวรรณ
ข. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ค. นาย ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ง. นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์

ข้อที่ 3. ในปัจจุบัน ปี 2561 กรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ?
ก. ร้อยละ 7ต่อปี
ข. ร้อยละ 8ต่อปี
ค. ร้อยละ 9ต่อปี
ง. ร้อยละ 10ต่อปี

ข้อที่ 4. จากข้อที่ 3 การจัดเก็บภาษีในอัตราดังกล่าวมีกำหนดถึงวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 30 กันยายน 2561
ข. วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ค. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ง. วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อที่ 5. การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศเกาหลีใต้
ค. ประเทศสิงคโปร์
ง. ประเทศมาเลเซีย

ข้อที่ 6. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และนายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในเรื่องใด ?
ก. ปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ข. ผลักดันเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ
ค. ร่วมลงทุนในเกาหลีเหนือ
ง. สร้างสันติภาพในเกาหลีเหนือ

ข้อที่ 7. การประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และวลาดิเมียร์ ปูติน ถูกจัดขึ้นในประเทศใด ?
ก. ประเทศเยอรมัน
ข. ประเทศสิงคโปร์
ค. ประเทศฟินแลนด์
ง. ประเทศญี่ปุ่น

ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ของที่ระลึกที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้มอบเป็นที่ระลึกแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ คือ ?
ก. เสื้อที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ข. ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ค. ตุ๊กตาหมาป่า ของที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 9. ประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี 2559 คือประเทศตามข้อใด ?
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศเกาหลีเหนือ
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศอินเดีย

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเหตุผลในการเดินทางเยือนยุโรปของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ?
ก. เดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน
ข. เป็นวาระแห่งชาติ
ค. เจรจาด้านการทหาร
ง. ติดต่อซื้ออาวุธ

จำหน่าย E-Book!! แนวข้อสอบสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับการสอบประจำปี 2561-2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พร้อมเฉลย)
– ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

– วัฒนธรรมองค์กรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– นโยบายและแผนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน

แบบทดสอบการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2561 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1 และ 2 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา Aptitude Test (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 (พร้อมเฉลย)
– หมวด ๑ บททั่วไป

– หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
– หมวด ๓ การดับเพลิง
– หมวด ๔ การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน
– หมวด ๕ วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
– หมวด ๖ การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย
– หมวด ๗ การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
– หมวด ๘ การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย
– ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
– ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม
ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,