[แชร์ประสบการณ์!!] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2) ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[แชร์ประสบการณ์!!] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2) ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556
หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในชุดที่ 1 และแนวข้อสอบตำรวจในรายวิชาต่างๆอาทิแนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล และ แนวข้อสอบตำรวจในรายวิชาอื่นๆ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชาทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้กับการสอบนายร้อยตำรวจบุคคลภายในทั้งสายอำนวยการและสายป้องกันและปราบปราม….แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2) ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2) ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)

[แชร์ประสบการณ์!!] แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2) ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547ตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

1. ตามมาตรา ที่ ๑๗ ก.ต.ช. ประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. นายกรัฐมนตรี
เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
ค. ข้าราชการตำรวจยศต่ำกว่าพลตำรวจโท
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

2. บุคคลใดสามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
ข. สมาชิกวุฒิสภา เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556
ค. ข้าราชการการเมือง
ง. ผิดทุกข้อ
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)

3. ตามมาตราที่ ๒๕ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ
ก. ข้าราชการตำรวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
ข. ข้าราชการตำรวจผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ
ค. ผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

4. ในการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

5. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ต.ร.”
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ข. มีชื่อย่อว่าอะไร “กตร.”
ค. มีชื่อย่อว่าอะไร “ก.ตร.”
ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
ง. มีชื่อย่อว่าอะไร “กต.ร.”

6. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. นายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกทุกข้อ
เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

7. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ก.ตร. มีอำนาจหน้าที่ใดบ้าง
ก. ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
ค. พิจารณาอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556

8. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5ปี
ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6ปี
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 7ปี
ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547

9. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังข้อใด
ก. มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ข. เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
ง. ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547

10. ตามมาตรา ๕๑ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกแต่งตั้งโดยผู้ใด
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนก่อนหน้า
ข. จเรตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบตํารวจประทวนเป็นสัญญาบัตร (ชุด 2)
ค. นายกรัฐมนตรี ข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
ง. ผิดทุกข้อ เตรียมสอบตำรวจสายอํานวยการ พร้อมเฉลย 2556
เนื้อหาของเฉลยแนวข้อสอบจะแสดงเมื่อท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นคะ
แนวข้อสอบตำรวจกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบส…
ข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547…

ข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริย…

แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกา…

Tags: , , , , ,