ค้นเจอของเก่า! แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ [พร้อมเฉลย] 2559 รวมข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-24 at 5.26.33 PMค้นเจอของเก่า! แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ [พร้อมเฉลย] 2559 รวมข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 59
เตรียมสอบกรมป่าไม้ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 เปิดสอบกว่า 21 ตำแหน่ง 125 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.forest.go.th หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันนี้กลับมาอัพเดทกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพิ่มเติมในชุดที่ 3 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยคะ…

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 21. ตามมาตราที่ 30รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของราคาตลาดในราชอาณาจักร ?
ก. ไม่เกินร้อยละสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร
ข. ไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร
ค. ไม่เกินร้อยละสามสิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร
ง. ไม่เกินร้อยละสี่สิบของราคาตลาดในราชอาณาจักร

ข้อที่ 22. ตามมาตราที่ 31 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ไม้สักเป็นของป่าหวงห้าม
ข. รังนกเป็นของป่าหวงห้าม
ค. งูเห่าเป็นของป่าหวงห้าม
ง. รวงผึ้งเป็นของป่าหวงห้าม

ข้อที่ 23. ตราประทับไม้ของเอกชน จะใช้ประทับไม้ได้ในกรณีใด ?
ก. เมื่อเจ้าของตราได้นำจดทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว
ข. เมื่อเจ้าของตราเสียภาษีแล้ว
ค. เมื่อเจ้าของตราจ่ายเงินแล้ว
ง. เมื่อเจ้าของตรามีใบกำหับภาษีแล้ว

ข้อที่ 24. จากข้อที่ 23 ในกรณีใบอนุญาติสูญหายต้องแจ้งความ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน นับตั้งแต่รู้ว่าสูญหาย ?
ก. ไม่เกินสามสิบวัน นับตั้งแต่รู้ว่าสูญหาย
ข. ไม่เกินหกสิบวัน นับตั้งแต่รู้ว่าสูญหาย
ค. ไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่รู้ว่าสูญหาย
ง. ไม่เกินร้อยยี่สิบวัน นับตั้งแต่รู้ว่าสูญหาย

ข้อที่ 25. หมวดที่ 3 ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่ ส่วนที่ 2 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. การควบคุมไม้ในลำน้ำ
ข. การนำเคลื่อนที่
ค. การควบคุมการแปรรูปไม้
ง. การแผ้วถางป่า

ข้อที่ 26. ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ข. เป็นบุคคลล้มละลาย
ค. อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ง. เป็นเจ้าของโรงงานแปรรูป

ข้อที่ 27. บทบัญญัติแห่งมาตรา 48 ไม่ให้บังคับในกรณีตามข้อใด ?
ก. การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน ที่มิใช่เพื่อการค้า
ข. การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่เพื่อการค้า โดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
ค. การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่มิใช่ไม้หวงห้าม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28. ผู้รับอนุญาตตามาตราที่ 51 จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้ในกรณีตามข้อใด ?
ก. ไม้ที่ไม่ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า
ข. ไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว
ค. ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว
ง. ไม้ที่ไม่ได้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้

ข้อที่ 29. ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้สามารถแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ตามมาตราที่ 49
ข. ได้ตามมาตราที่ 49
ค. ไม่ได้ตามมาตราที่ 52
ง. ได้ตามมาตราที่ 52

ข้อที่ 30. ภายในเขตควบคุมตามาตราที่ 53 ห้ามไม่ให้ดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ห้ามไม่ให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
ข. ห้ามนำเข้าและตัดต้นไม้ในเขตควบคุม
ค. ห้ามกระทำการใดๆในเขตควบคุม
ง. ผิดทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,