กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/05/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 61 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 สนใจอ่านรายละเอียด กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ เรามีข่าว กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 มาแจ้งให้ทราบอยู่เรื่อยๆ นะคะ และอีกหลายๆ หน่วยงานราชการ ที่พร้อมจะรับสมัครงาน ปี2561 อยู่เรื่อยๆ

 

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย.ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา.วินิจฉัยปัญหากฎหมาย.ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย.กฎ.ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม.รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน.เพื่อดำเนินการทางคดี.การสอบสวน.ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว

รวมถึงการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2) ศึกษา.วิเคราะห์.และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3) ศึกษาข้อมูล.รวบรวม.แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย.เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด.ๆ.ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข.ลูกจ้างชั่วคราว การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ.และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,