[จัดชุดใหญ่] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2561-2562 ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา รวมตัวอย่างแนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[จัดชุดใหญ่] แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง 2561-2562 ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา รวมตัวอย่างแนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา การไฟฟ้านครหลวง 2561
สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแบบทดสอบ เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา และตำแหน่งอื่นๆ วันนี้ทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแบบทดสอบการไฟฟ้านครหลวง เตรียมสอบในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า มาอัพเดทกันอีกเช่นเคย โดยแบบทดสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้ มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง อาทิหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการ ผู้บริหารการของการไฟฟ้านครหลวง ประวัติ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า และตำแหน่งอื่นๆ กับการไฟฟ้านครหลวง ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน
ข. การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความสำนึกในหน้าที่แห่งตน
ค. วิสัยทัศน์ ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่กิจการโดยคำนึงถึงคุณค่าและความสามารถในทุกด้าน เพื่อการแข่งขัน
ง. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่กรอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดไว้ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. จัดวาง และทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
ข. คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับของการไฟฟ้านครหลวงต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
ค. มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
ง. มุ่งเน้นการจัดทำรายงานทั้งรายงานทางการเงิน (Financial reporting) และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-financial reporting)

ข้อที่ 3. การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่นตรงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้อใดของการไฟฟ้านครหลวง ?
ก. การมีส่วนร่วม (Participation)
ข. หลักคุณธรรม (Ethics)
ค. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ง. หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment)

ข้อที่ 4. การไฟฟ้านครหลวง บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยยึดหลักมาตรฐานสากลตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงพลังงาน
ข. กระทรวงการคลัง
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของ Enterprise Wide Risk Management ของการไฟฟ้านครหลวงได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการบริหารความเสี่ยง ควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจวัตถุประสงค์การตัดสินใจและสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร
ข. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ
ค. มีความคิด แบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยง อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไร ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
ง. การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญ

แนวข้อสอบ Aptitude Test เตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. 29 / 54 / 75 / 92 / 105 / 114……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 116
ข. 117
ค. 118
ง. 119

ข้อที่ 2. 27 / 54 / 81 / 108 / 135 / 162……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 150
ข. 169
ค. 189
ง. 235

ข้อที่ 3. -33 / 69 / 65 / -21 / 63 / 87……(จงหาตัวเลขที่หายไป)…….?
ก. 88
ข. 98
ค. 351
ง. 453

ข้อที่ 4. อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อเงินเดือนของนาย B เท่ากับ 7 : 9 เงินเดือนของนาย A ต้องเพิ่มอีกกี่บาท จึงจะทำให้อัตราส่วนของเงินเดือนของนาย A ต่อ เงินเดือนของนาย B เป็น 5 : 6 เมื่อนาย B มีเงินเดือน 18,000 บาท ?
ก. 100 บาท
ข. 500 บาท
ค. 1,000 บาท
ง. 1,500 บาท

ข้อที่ 5. แอลกอฮอล์ 1 ลิตร มีความเข้มข้น 60 % ต้องเติมน้ำกี่ลิตรจึงจะมีความเข้มข้น 25 % ?
ก. 1.2 ลิตร
ข. 1.4 ลิตร
ค. 2.2 ลิตร
ง. 2.4 ลิตร

ข้อที่ 6. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร ?
ก. 1,025 ตารางเซนติเมตร
ข. 1,089 ตารางเซนติเมตร
ค. 1,760 ตารางเซนติเมตร
ง. 1,849 ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 7.เสาไฟฟ้า : ดินสอ……….. ? : หนังยาง
ก. พวงมาลัย ข. ไส้ดินสอ
ค. วงรี ง. ปากกา

ข้อที่ 8.แมวหลับ : ไก่ขัน……….. ช้างเดิน : ?
ก. เป็ดว่ายน้ำ ข. กระรอกกระโดด
ค. ปูไต่ ง. ห่านจิก

อ่านแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,