[จัดไป ชุดใหญ่!!] แนวข้อสอบ สัสดี 2562 พร้อมเฉลย จัดชุดใหญ่แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ในปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[จัดไป ชุดใหญ่!!] แนวข้อสอบ สัสดี 2562 พร้อมเฉลย จัดชุดใหญ่แนวข้อสอบ สัสดี พร้อมเฉลย เตรียมสอบ ในปี 2561-2562
กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี สำหรับการสอบในปี 2561-2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหมวดที่ 1 หนังสือราชการ หมวดที่ 2 การรับและส่งหนังสือ หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง และยังแถมท้ายให้ด้วย แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 รวมความรู้เกี่ยวกับความหมายของ งานสารบรรณ หนังสือราชการประเภทต่างๆ อาทิหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง…..

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบนี้ ต้องมีขนาดตามข้อใด ?
ก. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒ เซนติเมตร X ๔ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ข. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ค. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓ เซนติเมตร X ๕.๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ง. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ เซนติเมตร X ๖ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน

ข้อที่ 2. บัญชีตามข้อใดใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ ?
ก. บัญชีตรวจค้น
ข. บัญชีส่งเก็บ
ค. บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ง. ทะเบียนหนังสือเก็บ

ข้อที่ 3. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ คือ ?
ก. ตราหนังสือ
ข. ตรารับหนังสือ
ค. ตราประทับหนังสือ
ง. ตราจัดการหนังสือ

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือเก็บ ?
ก. เป็นทะเบียนกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น
ข. เป็นทะเบียนใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ค. เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น
ง. เป็นทะเบียนบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ส่งมอบเก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข้อที่ 5. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ใช้ขนาดกระดาษตามข้อใด ?
ก. ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ข. ขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า
ค. ขนาดเอ ๕ พิมพ์หน้าเดียว
ง. ขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า

แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. “หนังสือภายใน” ตามระเบียบนี้ คือ หนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ
ข. หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเดียวกัน
ง. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อที่ 2. หนังสือสั่งการตามระเบียบนี้มีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 2 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง และ ระเบียบ
ข. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และ ข้อบังคับ
ค. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎ
ง. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ และ บันทึกข้อความ

ข้อที่ 3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ (หนังสือสั่งการ) ?
A : บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา
B : ใช้กระดาษตราครุฑ
ก.A ถูก B ถูก
ข.A ถูก B ผิด
ค.A ผิด B ถูก
ง.A ผิด B ผิด

ข้อที่ 4. ข้อใด มิได้ จัดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด ?
ก. ประกาศ ข่าว
ข. ประกาศ แถลงการณ์
ค. ประกาศ ข่าว
ง. แถลงการณ์ ถ้อยคํา

ข้อที่ 5. ข้อใดคือความหมายของ ประกาศ (หนังสือประชาสัมพันธ์) ?
ก. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ข. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบให้จัดทําตาม
ง. แถลงเหตุการณ์หรือกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน กองทัพบกเป็นผู้แถลงการณ์

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ?
ก. ตัวอักษร ขนาดไม่ใหญ่กว่าตัวพิมพ์โป้ง 32
ข. ระบุคําว่าด่วนภายในแล้วลง วัน เดือน ปี และกําหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับ
ค. ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง
ง. เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่ง และดําเนินการทางสารบรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ

ข้อที่ 7. ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า ?
ก. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
ข. งานรับส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทําลาย เอกสาร
ค. งานทั่วไปในสํานักงาน อาทิ การถ่ายเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การเก็บรักษา การยื่นและการทําลายเอกสาร
ง. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทําการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยื่นและการทําลาย

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ผู้รักษาการตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2537 ?
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้บัญชาการกองทัพบก
ง. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก

ข้อที่ 9. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ คือหนังสือตามข้อใด ?
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือที่เจ้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 10. หนังสือตามระเบียบนี้ทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ชนิด ?
ก. มีทั้งสิ้น 3 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ หนังสือประทับตรา
ข. มีทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และ หนังสือสั่งการ
ค. มีทั้งสิ้น 5 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และ หนังสือประชาสัมพันธ์
ง. มีทั้งสิ้น 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,