[จัดไป] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สอบปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[จัดไป] แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สอบปี 2562
เตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี 2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประวัติกรม ผู้บริหาร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยังแถมท้ายให้ด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ข้อที่ 1. หน่วยงานใดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ?
ก. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ข. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ค. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
ง. สำนักอุทยานแห่งชาติ

ข้อที่ 2. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ
ข. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด
ค. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการต่อไป
ง. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 3. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ?
ก. สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. สมควรปรับปรุงระเบียบเดิมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. กฎกระทรวงเดิมล้าหลัง
ง. กฎกระทรวงเดิมไม่รองรับการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อที่ 4. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ ตรวจยึดของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายใน 8 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ข. ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว

ข้อที่ 5. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบของกลางในความผิดตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้ให้ผู้รับมอบของกลางนําของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ใด ?
ก. โรงพัก
ข. สำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ค. สถานที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 6. จากข้อ 19 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 “ผู้รับผิดชอบคดี” ไม่มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ติดต่อประสานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ข. ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีให้กับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ค. ติดตามผู้ต้องหาว่าอยู่ที่ไหน และดำเนินการจับกุม
ง. รายงานการดําเนินการของตนและผลคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด ตลอดจนสถานะทางคดีเป็นเช่นไร

ข้อที่ 7. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติต์ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรณุาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชทรัพยส่วนพระองค์ให้แก่หน่วยงานตามข้อใดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนราษฎร อาสาสมัครพิทกษ์ป่า ?
ก. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 8. ในกรณีสมาชิกเงินกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกินกี่บาท ?
ก. รายละ 5,000 บาท
ข. รายละ 50,000 บาท
ค. รายละ 500,000 บาท
ง. รายละ 5,000,000 บาท

ข้อที่ 9. จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ พ.ศ. 2547 ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ?
ก. การอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข. การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่เดิม
ค. การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
ง. การจัดให้องค์กรเอกชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติน โดยการควบคุมจากพนักงาน

ข้อที่ 10. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจัดเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการสงวน คุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า
ข. ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ค. ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
ง. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบ ปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ เตรียมสอบ ปี 2562 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,