ชัวร์! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 พร้อมเฉลย จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย 2017
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ชัวร์! แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2017 พร้อมเฉลย จัดชุดใหญ่ แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร พร้อมเฉลย 2017
Screen Shot 2017-01-05 at 12.30.23 PMวันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าในปี 2555 ถึงปี 2559 อาทิแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป อาทิพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบกับกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ในปี 2017 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะ สมแก่การปฏิบัติภารกิจ
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. บุคคลในข้อใดเป็นสมาชิกของสภากลาโหม
ก. นายเอ ดํารงตําแหน่งสมุหราชองครักษ์
ข. นางบี ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. นายซี ดํารงตําแหน่งเสนาธิการทหารบก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลใด มีอํานาจแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการและรองเลขาธิการ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 4. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มี จํานวนกี่คน
ก.2คน ข.3คน ค.4คน ง.5คน

ข้อที่ 5. การดําเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในใด ต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหม
ก. นโยบายการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร
ข. การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
ค. นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก.1ปี ข.2ปี ค.3ปี ง.4ปี

ข้อที่ 7. สมาชิกสภากลาโหม สามารถดํารงตําแหน่ง ได้ไม่เกินกี่วาระ
ก. 1 วาระ ข. 2 วาระ ค. 3 วาระ ง. 4 วาระ

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตําแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. “เจ้าหน้าที่ทางทหาร” เป็นผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อ ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงมหาดไทย ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. บุคคลในข้อใดบอกถึงอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมได้ถูกต้อง
ก. นายวีรจิรา กล่าวว่า พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. นายเจนพงษ์ กล่าวว่า ศึกษา ดําเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ค. นางสาวกรรณภา กล่าวว่า พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ข้อใดมิใช่ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง ข. กรมการสัตว์ทหารบก ค. กรมราชองครักษ์ ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรมราชองครักษ์
ก. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สําหรับองค์พระมหากษัตริย์
ข. มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยนายตํารวจราชสํานัก
ค. มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 15. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมสามารถพ้นจากตําแหน่งได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข. ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
ค. มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ง. ลาออก

ข้อที่ 16. ข้อใดถูกต้อง
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก.AถูกBถูก ข.AถูกBผิด ค.AผิดBถูก ง.AผิดBผิด

ข้อที่ 17. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตําแหน่งในข้อใด
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ของพระราชบัญญัตินี้คือท่านใด
ก. ชวน หลีกภัย
ข. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ค. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ง. สมัคร สุนทรเวช

ข้อที่ 19. ข้อใดถือเป็นนิติบุคคล
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์
ข. กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ค. กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,