[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2557 แนวข้อสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2557 แนวข้อสอบพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพากร 57

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ

กลับมาอัพเดทในชุดที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร โดยในชุดที่ 2 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมสรรพากร และ ความรู้เกี่ยวกับภาษีในรูปแบบต่างๆ อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ เป็นต้น โดยเนื้อหาเหล่านี้จัดอยู่ในเนื้อหาที่ออกสอบในทุกตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 2557 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร (ชุดที่ 2)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. บุคคลใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2557 ?

ก. นาย ประสงค์ พูนธเนศ
ข. นาย สมพงษ์ สงวนชาติ
ค. นาย มานิต นิธิประทีป
ง. นาย ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ข้อที่ 12. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ?
ก. www.mof.go.th
ข. www.rd.go.th
ค. www.dpt.go.th
ง. www.dla.go.th

ข้อที่ 13. วันก่อตั้งกรมสรรพากรตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ข. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2433
ค. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2443
ง. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2443

ข้อที่ 14. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 15. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัทคือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 16. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 17. ข้อใดคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?
ก. บุคคลธรรมดา
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามข้อใด ?
ก. การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
ข. การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ค. การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
ข. หลีกเลี่ยง และไม่จ่ายภาษี
ค. การขอขอคัดค้านไม่จ่ายภาษี
ง. การยื่นภาษีย้อนหลัง 10 ปี

ข้อที่ 20. ข้อใดคือหนังสือรับรองภาษาอังกฤษที่ออกให้โดยกรมสรรพากร ?
ก. Non – Resident Withholding Tax Certificate
ข. Income Tax Payment Certificate
ค. Statement on the Tax Status of the Business
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ต่อ >>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,