[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 59 (พร้อมเฉลย) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครองตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-21 at 5.53.47 PM[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 59 (พร้อมเฉลย) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการปกครองตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ 2559
อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เตรียมสอบในตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ กับกรมการปกครอง วันนี้กลับมาเพิ่มเติมในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จัดทำทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย การย้ายทะเบียนบ้าน รวมไปถึงความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แถมท้ายด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบปลัดอำเภอในปี 2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 11. หน่วยงานของรัฐสามารถขอข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากนายทะเบียนได้หรือไม่ ?
ก. ไม่ได้ ตามตราที่ 14
ข. ได้ ตามตราที่ 14
ค. ไม่ได้ ตามตราที่ 15 เนื่องจากเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
ง. ได้ ตามตราที่ 15 เฉพาะกรณีจำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อที่ 12. ในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่กำหนดเลขประจำตัวแก่บุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรคนละหนึ่งเลขโดยไม่ซ้ำกัน ?
ก. ผู้อำนวยการทะเบียนท้องถิ่น
ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด

ข้อที่ 13. เมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องดำเนินการแจ้งบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ใหญ่บ้านผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ข. นายอำเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ค. ปลัดอำเภอผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 เจ้าบ้านต้องแจ้งภายในกี่วันนับแต่วันเกิด ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด
ข. ภายในสามสิบวันนับแต่วันเกิด
ค. ภายในหกสิบนับแต่วันเกิด
ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเกิด

ข้อที่ 15. หากคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายในกี่ชั่วโมง ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ค. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาตาย
ง. ภายในหกสิบชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อที่ 16. จากข้อที่ 15 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาพบศพ ?
ก. ภายในสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
ข. ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
ค. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
ง. ภายในหกสิบชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ

ข้อที่ 17. ในกรณีใดที่นายทะเบียนสามารถให้ผู้แจ้งตายรอการออกมรณบัตรไปก่อน ?
ก. มีเหตุอันควรสงสัยว่าคนตายด้วยโรคติดต่ออันตราย
ข. มีเหตุอันควรสงสัยว่าคนตายตายผิดธรรมชาติ
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 18. การเก็บ ฝัง เผา ทำลาย หรือย้ายศพไปจากสถานที่หรือบ้านที่มีการตายต้องได้รับอนุญาติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. ตำรวจ
ค. นายอำเภอ
ง. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง

ข้อที่ 19. ตามระเบียบนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตายหรือสูติบัตรและมรณบัตรจะถูกกำหนดโดยบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายทะเบียนอำเภอ
ข. นายทะเบียนท้องถิ่น
ค. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
ง. ผู้อำนวยการทะเบียนจังหวัด

ข้อที่ 20. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่รับจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีขึ้นนอกราชอาณาจักร ?
ก. กงสุลไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ข. ข้าราชการสถานทูตไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ค. รัฐวิสาหกิจไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

อ่านแนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,