[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2560 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเก่าความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดที่ 2] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2560 พร้อมเฉลย รวมแนวข้อสอบเก่าความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 60
Screen Shot 2017-04-18 at 5.30.51 PMกลับมาจัดชุดใหญ่กับตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 เตรียมสอบในปี 2560 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 รวมความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 1] มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก 5’C ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริการงานสินเชื่อ และขั้นตอนในการอำนวยสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ และความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เหมาะสำหรับผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี 2560 คะ…

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้และการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ข้อที่ 11. ธนาคารจะแนะนำให้ผู้กู้ กู้เงินไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ?
ก. 40% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ข. 50% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ค. 60% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)
ง. 70% ของความสามารถในการชำระหนี้ (DSR)

ข้อที่ 12. ข้อใดคือวิธีการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ?
ก. ภาระหนี้ทั้งหมด บวกด้วย รายได้สุทธิ
ข. ภาระหนี้ทั้งหมด ลบด้วย รายได้สุทธิ
ค. ภาระหนี้ทั้งหมด คูณด้วย รายได้สุทธิ
ง. ภาระหนี้ทั้งหมด หารด้วย รายได้สุทธิ

ข้อที่ 13. ข้อใดแสดงคำตอบจากการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ (DSR) ได้ถูกต้อง ?
ก. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาทเพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ข. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 18,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ค. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้ยังไม่หัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้
ง. มีรายได้สุทธิ 30,000 บาท (รายได้หลังหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีและประกันสังคม) ไม่ควรใช้จ่ายเกิน 20,000 บาท เพื่อนำเงินไปชำระหนี้

ข้อที่ 14. บุคคลในข้อใดก่อหนี้ดี ?
ก. นางสาวเอ กู้ยืมเงินเพื่อเรียนต่อสาขานิติศาสตร์
ข. นายบี กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านย่านรังสิต
ค. นางซี กู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถกระบะเพื่อดัดแปลงเป็นรถรับจ้างขนของ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดถือข้อควรพิจารณาเป็นก่อนลงนามในสัญญากู้ยืม ?
ก. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินตรงตามที่ขอกู้
ข. อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นแบบคงที่หรือลอยตัว หากเป็นแบบลอยตัวธนาคารต้องแจ้งประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MRR MLR MLR+x% หรือ MLR-x%
ค. เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงื่อนไขการยึดหลักประกันเมื่อผิดนัดชำระหนี้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดถือเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการบริหารความเสี่ยง ?
ก. Good Quanlity Of Asset
ข. Industrial Distribution
ค. ลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. ข้อใดแสดงเหตุที่เกิดจากการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่บกพร่อง ?
ก. การขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ให้วงเงินสินเชื่อมากหรือน้อยเกินไป
ข. การจัดวงเงินสินเชื่อไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ การกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เหมาะสม
ค. Double Financing ขาดเงื่อนไขในการใช้วงเงินสินเชื่อแต่ละประเภท
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การสอบทานสินเชื่อ (Credit Review) ?
ก. ควรกระทำการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข. ควรกระทำการสอบทานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ค. ควรกระทำการสอบทานอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. ข้อใดแสดงสถานะภาพของลูกหนี้รายใหม่ ได้ถูกต้อง ?
ก. GRADE 1 หนี้สูญ
ข. GRADE 2 หนี้เสี่ยงต่ำอยู่ในระดับน่าพอใจ
ค. GRADE 3 หนี้ที่อยู่ในรายการน่าจับตามอง
ง. GRADE 7 หนี้ความเสี่ยงต่ำ

ข้อที่ 20. การสอบทานสินเชื่อ ควรเป็นระบบที่ต่อเนื่องไปโดยตลอด นับตั้งแต่ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคาร ไปจนกว่าจะยกเลิกวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ข้อใดถือเป็นองค์ประกอบในการสอบทานสินเชื่อดังกล่าว ?
ก. Evaluate Newly Granted Loan
ข. Periodic Review
ค. Transfer Review
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,