[ชุดที่ 3] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 3 เตรียมสอบในปี 2559 รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-05 at 8.34.59 PM[ชุดที่ 3] แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชุดที่ 3 เตรียมสอบในปี 2559 รวมแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร 2559
หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2559 ไปแล้วสองชุด อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกันต่อกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 โดยในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดที่ 4 วิธีร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 หวังว่าตัวอย่างแนวข้อสอบชุดนี้จะมีประโยชน์กับผู้สนใจไม่มากก็น้อยคะ..

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 [ชุดที่ 3]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 15. ทหารสามารถร้องทุกข์แทนผู้อื่นได้หรือไม่ ?
ก. ได้ เพราะ ผู้ได้รับทัณฑ์อาจไม่สามารถดำเนินการร้องทุกข์ได้
ข. ได้ ตามมาตราที่ 22 ของพระราชบัญญัตินี้
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 23 ของพระราชบัญญัตินี้
ง. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 24 ของพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 16. มาตราที่ 24 ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวถึง ?
ก. ห้ามร้องทุกข์ขณะปฎิบัติหน้าที่
ข. ห้ามร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป
ค. การกล่าวโทษผู้อื่น
ง. การเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมาย

ข้อที่ 17. ตามพระราชบัญัตินี้ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการตามข้อใด เมื่อได้รับจดหมายร้องทุกข์ แต่ในจดหมายไม่ได้ลงลายมือชื่อ ?
ก. ดำเนินการไต่สวนหาความจริงตามใบร้องทุกข์
ข. ส่งใบร้องทุกข์นั้นไปยังผู้บังคับบัญชาของตน
ค. ส่งใบร้องทุกข์นั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่ต้องพิจารณา

ข้อที่ 18. เมื่อผู้ใดร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบนี้แล้ว ยังไม่ได้รับการชี้แจงภายในสิบห้าวัน ผู้ร้องทุกข์ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำการร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. ออกสื่อเพื่อร้องทุกข์
ค. ทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ง. ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไปอีกลำดับหนึ่ง

ข้อที่ 19. หากได้รับการร้องทุกข์แล้วผู้บังคับบัญชาเพิกเฉย จะมีความผิดตามมาตรใด ?
ก. มาตราที่ 29
ข. มาตราที่ 30
ค. มาตราที่ 31
ง. มาตราที่ 32

ข้อที่ 20. ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 21. พระราชบัญญัติถูกตราขึ้นเพราะสาเหตุตามข้อใด ?
ก. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารบก และ ทหารเรือ
ข. เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับทหารอากาศ
ค. เนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมล้าสมัย
ง. เนื่องจากทหารบก และ ทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียว

ข้อที่ 22. ตามหมวดที่ 1 ของพระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกกฎตามข้อใด ?
ก. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2447
ข. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ค. กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย
ง. กฎการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2451

ข้อที่ 23. ข้อใดให้ความหมายของ “วินัยทหาร” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. วินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ข. กฎและวินัยที่หทารต้องปฏิบัติตาม
ค. การที่ทหารต้องปฏิบัติตามกฎและวินัยตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ง. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร

ข้อที่ 24. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารตามระเบียบนี้ ?
ก. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ข. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
ค. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบ ในปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,