[ชุดที่ 4] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี เตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน 2016
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-05-05 at 10.45.32 AM[ชุดที่ 4] แนวข้อสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี เตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน 2016
กลับมาอัพเดทกันต่อในชุดที่ 4 สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษี เตรียมสอบกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน ปี 2559 โดยเนื้อหาในชุดที่ 4 เป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับภาษีที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน กับกรมสรรพากร ในปี 2559 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร [ชุดที่ 4]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการยกเว้นภาษี
                A : บุคคลธรรมดาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ในการคำนวณเงินได้สุทธิ
                B : บริษัทบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับสมาคม มีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 4  ของกำไรสุทธิ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ0
                                ก. A ถูก B ถูก                                                       ข. A ถูก B ผิด
                                ค. A ผิด B ถูก                                                       ง. A ผิด B ผิด       

ข้อที่ 12. ข้อใด ไม่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
                ก. รายได้ของมูลนิธิ A ได้นำไปเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา
                ข. รายได้ของมูลนิธิ B ไม่ได้ ได้มาจากการซื้อขายหรือการให้บริการ
                ค. รายจ่ายของมูลนิธิ C เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายจ่ายทั้งสิ้นในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้วมา
                ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13. ข้อใด มิใช่ หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
                ก. มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นยังไม่ครบ 2 ปี จะไม่พิจารณาประกาศให้
                ข. ชื่อมูลนิธิจะต้องไม่เป็นชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
                ค. มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การ จะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล
                ง. มูลนิธิที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศเป็นองค์การ จะต้องมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 14. เอกสารในข้อใด ที่ต้องแนบพร้อมกับแบบคำร้องการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเภทคณะบุคคล
                ก.  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
                ข. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
                ค. หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจจัดการและผู้ร่วมคณะทุกคน
                ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
                ก. กำหนดเวลาเสียภาษีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย
                ข. กำหนดเวลาเสียภาษีภายใน 90 วัน นับแต่วันที่นิติบุคคลต่างประเทศเริ่มประกอบกิจการ ในประเทศไทย
                ค. ใช้แบบคำร้อง แบบ ล.ป.10.3
                ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบคำอุทธรณ์ที่อธิบดีกำหนด
                A : แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) ใช้เฉพาะการอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินกรมศุลกากร
                B : แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ใช้ได้กับการอุทธรณ์ทุกกรณี
                                ก. A ถูก B ถูก                                                       ข. A ถูก B ผิด
                                ค. A ผิด B ถูก                                                       ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 17. ผู้ถูกประเมินภาษีจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อบุคคลในข้อใด กรณีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
                ก. อธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนกรมการปกครอง
                ข. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมการปกครอง
                ค. อธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
                ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. ผู้จะใช้สิทธิอุทธรณ์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน
                ก. 30 วัน                                                                ข. 45 วัน
                ค. 60 วัน                                                                ง. 90 วัน

ข้อที่ 19. หากจะยังไม่ชำระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมิน ระหว่างรอคำวินิจฉัย จะต้องยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี พร้อมทั้งต้องจัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังข้อใด
                ก. ให้ธนาคารค้ำประกัน
                ข. นำอสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกัน
                ค. นำพันธบัตรรัฐบาลในจำนวนที่คุ้มกับหนี้ภาษีอากรค้างมาจดทะเบียนจำนำเป็นประกัน
                ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20. ผู้ที่ประสงค์จะให้กรมสรรพากร นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังข้อใด
                ก. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของผู้ขอคืน
                ข. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอคืน
                ค. ผู้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
                ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights