[ชุดลับ!!] แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 2559 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 ชุดที่ 1
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดลับ!!] แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 2559 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด-123รวมตััวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 ชุดที่ 1 เตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ ปี 2559 ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะ 1 เรือนจำ หมวด 1 ข้อความทั่วไป หมวด 2 การรับตัวผู้ต้องขัง หมวด 3 การแยกและย้ายผู้ต้องขัง หมวด 4 อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำ หมวด 5 การงาน หมวด 6 การศึกษาและการอบรม หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล หมวด 8 วินัย หมวด 9 ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง หมวด 10 การปล่อยและพักการลงโทษ หมวด 11 การตรวจเรือนจำ หมวด 12 ความผิดเกี่ยวกับเรือนจำ ลักษณะ 2 ทัณฑนิคม ลักษณะ 3 การรักษาพระราชบัญญัติ แถมท้ายให้ด้วยความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523…….

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. พระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถบังคับใช้กับเรือนจำตามข้อใด ?
ก. เรือนจำใต้น้ำ
ข. เรือนจำตำรวจ
ค. เรือนจำทหาร
ง. เรือนจำความมั่นคงสูงสุด

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “นักโทษเด็ดขาด” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. คนต้องขังและคนฝาก
ข. บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย
ค. บุคคลที่ถูกฝากขังไว้ตามหมายขัง
ง. บุคคลที่ถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อที่ 3. นักโทษเด็ดขาดซึ่งส่งไปอยู่ทัณฑนิคมตามพระราชบัญญัตินี้คือนักโทษตามข้อใด ?
ก. ผู้ต้องขัง
ข. นักโทษเด็ดขาด
ค. คนต้องขัง
ง. นักโทษพิเศษ

ข้อที่ 4. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจในการกำหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำ ?
ก. รัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 5. การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำหนึ่งไปยังอีกเรือนจำหนึ่งนั้นต้องถูกอนุมัติจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ง. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ข้อที่ 6. เจ้าพนักงานเรือนจำสามารถใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังตามข้อใด ?
ก. บุคคลที่ไม่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต
ข. บุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบ
ค. บุคคลที่ไม่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม
ง. บุคคลที่ไม่น่าจะทำอันตรายต่อร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

ข้อที่ 7. เมื่อผู้ต้องขังตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ก่อความวุ่นวาย หรือพยายามใช้กำลังเปิดประตูหรือทำลายประตูรั้วหรือกำแพงเรือนจำ เจ้าพนักงานเรือนมีอำนาจดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ทำเอกสารบันทึกต่อผู้บังคับบัญชา
ข. ปล่อยให้ผู้ต้องขัง ก่อวามวุ่นวายต่อไป
ค. เจ้าพนักงานเรือนจำอาจใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องขัง
ง. เจ้าพนักงานเรือนจำอาจต้องล็อคประตูให้แน่นหนา

ข้อที่ 8. ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ของผู้ต้องขัง ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจำไม่สามารถจะย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้ ณ ที่อื่นได้ทันท่วงที เจ้าพนักงานเรือนจำต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ยิงผู้ต้องขังให้ถึงแก่ความตาย
ค. ปล่อยให้ผู้ต้องขังไป
ง. ปล่อยให้ผู้ต้องขังไปชั่วคราวได้ แต่ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปนั้นต้องกลับมาเรือนจำหรือรายงานตัวกับสถานีตำรวจ หรือที่ว่าการอำเภอ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ปล่อยไป

ข้อที่ 9. ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินการตามข้อใด ถ้าผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายในขณะช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ ?
ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ข. ทำบันทึกให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ค. ทำพิธีศพให้กับผู้ต้องขังอย่างสมเกียรติ
ง. ให้ผู้ต้องขังได้รับรางวัลเป็นจำนวนตามที่เจ้ากระทรวงจะวินิจฉัย โดยจ่ายแก่ผู้รับมรดก

ข้อที่ 10. นักโทษเด็ดขาดตามข้อใดที่สามารถออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้ ?
ก. นักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่เกินสองปี
ข. นักโทษที่มีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ค. นักโทษที่มีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
ง. นักโทษที่มีความผิดตามกฎมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

อ่านแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,