[ชุดลับ@!] แนวข้อสอบตำรวจ ชั้นประทวนตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบ ปี 2560-2561 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดลับ@!] แนวข้อสอบตำรวจ ชั้นประทวนตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบ ปี 2560-2561 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
Screen Shot 2017-08-28 at 3.56.50 PMเตรียมสอบตำรวจ ชั้นประทวน ในตำแหน่งผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน ในปี 2560-2561 วันนี้มีตัวอย่าง แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซัยน อาทิความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน และยังแถมท้ายให้ด้วย แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป แนวข้อสอบเก่าภาษาไทย ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1-3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่ง ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน ใน ปี 2560-2561 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน ในปี 2560 ?
ก. Datuk Ali Bin Abdullah
ข. Narciso G. Reyes
ค. นาย สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ง. Le Luong Minh

ข้อที่ 2. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 30 ถูกจัดขึ้นที่ใด ?
ก. กรุงเทพฯ ข. กรุงมะนิลา ค. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ง. กรุงเนปิดอว์

ข้อที่ 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ?
ก. มีสมาชิกทั้งหมด 7 ประเทศ ข. มีสมาชิกทั้งหมด 8 ประเทศ
ค. มีสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ ง. มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข้อที่ 4. จุดประสงค์หลักของอาเซียนคือ ?
ก. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในเอเชีย
ข. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในเอเชีย
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในทวีปมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 5. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาใด ?
ก. ภาษาไทย ข. ภาษายาวี ค. ภาษาเสปน ง. ภาษาอังกฤษ

ข้อที่ 6. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ?
ก. ตลาดของไทยจะใหญ่ขึ้น ข. การค้าระหว่างไทยกับตะวันตกจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค. ราคาข้าวของภายในประเทศจะราคาลดลง ง. เงินเดือนข้าราชการจะเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 7. ข้อใดคือจุดอ่อนของประเทศไทยใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ?
ก. พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ข. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ค. แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ง. มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

ข้อที่ 8. สีเหลืองในธงอาเซียน มีความหมายตรงตามข้อใด ?
ก. หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ข. หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
ค. หมายถึง ความบริสุทธิ์ ง. หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

ข้อที่ 9. วันอาเซียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกๆ ปี ?
ก. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ข. วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ง. วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ข้อที่ 10. ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอาเซียนในด้านใด ?
ก. ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์
ข. ศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ค. ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ง. ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางเทคโนโลยี

ข้อที่ 11. ข้อใดคือคําขวัญของอาเซียน ?
ก. Makes a man healthy , weathy and wise
ข. Diversity Shines Here
ค. Self-conquest is the greats of victory
ง. One Vision, One Identity, One Community

ข้อที่ 12. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข. นางธาริษา วัฒนเกส
ค. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ง. นายวิรไท สันติประภพ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ?
ก. จังหวัดปทุมธานี ข. จังหวัดชลบุรี ค. จังหวัดเชียงใหม่ ง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อที่ 14. กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 มีประเทศใดเป็นเจ้าภาพ ?
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศญี่ปุ่น ค. ประเทศสเปน ง. ประเทศออสเตรีย

ข้อที่ 15. กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน ปี 2020 ?
ก. กีฬาระบำใต้น้ำ ข. กีฬาเรือแคนู (สลาลม) ค. กีฬาปีนผา ง. กีฬายิงธนู

ข้อที่ 16. Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอะไร ?
ก. เงิน ข. นวัตกรรม ค. ความรู้ ง. อุตสาหรรมหนัก

ข้อที่ 17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ?
ก. ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ
ข. ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น
ค. ยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น
ง. ยุคอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อที่ 18. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี ?
ก. 30,000 บาท/ปี
ข. 50,000 บาท/ปี
ค. 70,000 บาท/ปี
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คือเท่าไหร่ ?
ก. 3,000 บาท ข. 2,000 บาท ค. 1,500 บาท ง. 1,000 บาท

ข้อที่ 20. ข้อใดให้ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ค. นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ง. นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 21. ผู้ประกอบธุรกิจการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ค. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ง. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อที่ 22. ประธานาธิบดีประเทศพม่าคนปัจจุบัน ปี 2560 คือ ?
ก. นาย ทีนจอ
ข. พลเอก เต็ง เส่ง
ค. พระเจ้าหม่องหม่อง
ง. นาง ออง ซาน ซูจี

ข้อที่ 23. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศพม่า ?
ก. จัต ข. ดอลลาร์ ค. หยวน ง. รูปี

ข้อที่ 24. ค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุดในงาน Motor Show 2017 คือ ?
ก. Toyota ข. Honda ค. Mazda ง. Isuzu

ข้อที่ 25. ข้อใดคือปัจจัยผลักดันการส่งออกของไทยในปี 2560
ก. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
ข. การเติบโตอย่างรวดเร็วของ CLMV
ค. การเบนเข็มทิศสู่ตลาดใหม่และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ส่งออกไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 26. ข้อใดคือสินค้าออกของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ในปี 2560
ก. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ข. ผลิตภัณฑ์ยาง
ค. อัญมณีและเครื่องประดับ
ง. น้ำมันสำเร็จรูป

ข้อที่ 27. ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าสินค้าในข้อใดมากที่สุด ?
ก. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ข. น้ำมันดิบ
ค. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ง. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ข้อที่ 28. ข้อใดคือมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยในปี 2560 ?
ก. 323,403.6 ล้านบาท
ข. 320,367.1 ล้านบาท
ค. 287,092.4 ล้านบาท
ง. 257,119.2 ล้านบาท

อ่านแนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 – 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ ปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , ,