[ชุดใหม่!] แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 จัดชุดใหญ่แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2018
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุดใหม่!] แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 จัดชุดใหญ่แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2018
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2018 เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันนี้มีตัวอย่างความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร รวมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการงานส่งเสริมการเกษตรและโครงการส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรกบการพัฒนาชนบท ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในปี 2561 ต้องรู้!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. “KASHA” ตามลักษณะสําคัญของการส่งเสริมการเกษตรคือ ?
ก. ความรู้ และ ทัศนคติ
ข. ความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะ
ค. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ ความสนใจ
ง. ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ นิสัย และ คุณภาพชีวิต

ข้อที่ 2. โดยทั่วไปงานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจที่เป็นขอบเขตและความรับผิดชอบตามข้อใด ?
ก. การลดประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ข. การตลาดและการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการแปรรูปเพื่อเป็นการลดมูลค่าของผลิตผล
ค. จัดการให้บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิต การตลาดผลิตผลและปัจจัยการผลิต การแปรรูปผลผลิต
ง. การพัฒนาความเป็นผู้นําของพนักงานทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเกษตร พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างฉลาด
ข. การส่งเสริมการเกษตร เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทําการผลิตโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งในชุมชน ท้องถิ่นชนบท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ค. การส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพ จะช่วยปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ และสมรรถภาพของ เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ง. การส่งเสริมการเกษตจะช่วยให้ชาวไร่ ชาวนาผู้เลี้ยงปศุสัตว์และประมง ยุวเกษตรกร และแม่บ้าน เกษตรกรมีค่าครองชีพเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 4. ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการเกษตรด้วยเหตุผลตามข้อใด ?
ก. ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพิงระบบเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเกษตร
ข. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทั้งของประเทศและของโลก ย่อมต้องการอาหารเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ขณะเดียวกันความต้องการในด้านปริมาณและคุณภาพอาหารของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ค. การผลิตมีการแข่งขัน ในด้านชนิด ปริมาณ คุณภาพและราคาผลผลิตในตลาดโลกและผลผลิตสามารถทดแทนกันสูง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเกษตร ?
ก. เพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวของบุคคลเป้าหมายและของประเทศชาติในด้านความ สะดวกสบาย
ข. เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้เจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจ สังคม วัฒนธรรม สันทนาการและชีวิตชุมชน ชนบท
ค. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกําไรสุทธิด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคนิควิธีการผลิตที่ เหมาะสมในด้านการบํารุงดูแลรักษา
ง. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญ ฉลาดในด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2561 [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ?
ก. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ข. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
ค. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ง. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืชประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

ข้อที่ 2. กรมส่งเสริมการเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ข. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ค. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510
ง. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2510

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน
ข. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ง. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 4. ข้อใดคือ”วิสัยทัศน์” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา ตนเองได้
ข. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ค. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสรมิ การเกษตร และบูรณา การการทางานกับทุกภาคส่วน
ง. กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 5. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ?
ก. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ข. ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ค. ผลสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ง. ผลสําเร็จของการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร

อ่านแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,