[ชุด 2] แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน รวมข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ชุด 2] แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน รวมข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน

เพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ชุดที่ 2 สำหรับเตรียมสอบกรมการจัดหางาน ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในปี 2558 โดยนอกจากแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แล้ว ทางทีมงานยังมีแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พร้อมเฉลย
– ความเป็นมาของกรมการจัดหางาน
– วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และพันธกิจ ของกรมการจัดหางาน
– โครงสร้างกรม ภารกิจของกรมการจัดหางาน
– ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และ ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง ของกรมการจัดหางาน
มาอัพเดทตามลิ้งด้านล่างคะ….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 [ชุด 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 8. ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลตามข้อใด ?

ก. นายทะเบียน
ข. คณะกรรมการกองทุน
ค. อธิบดีกรมการจัดหางาน
ง. รัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 9. จากข้อที่ 8 ผู้ขออนุญาติต้องยื่นอุทธรณ์ภายกี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการไม่อนุญาตจากนายทะเบียน ?
ก. ภายในสิบวัน
ข. ภายในยี่สิบวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสี่สิบวัน

ข้อที่ 10. ในการยื่นคำขอจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานตามมาตราที่15 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องวางหลักประกันสำหรับตัวแทนจัดหางานแต่ละคน ไว้คนละเท่าไหร่ ?
ก. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสองหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ข. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสามหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ค. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละสี่หมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน
ง. ต้องวางเงินหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่าคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน

ข้อที่ 11. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ขอรับหลักประกัน คืน ภายใน…………….ปีนับแต่วันที่เลิกประกอบธุรกิจจัดหางาน ให้หลักประกันดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ?
ก. สองปี
ข. สามปี
ค. สี่ปี
ง. ห้าปี

ข้อที่ 12. ตามมาตราที่ 25 ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. จัดให้มีสมุดทะเบียน บัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตน ตามแบบและรายการที่อธิบดีกำหนด
ข. จัดให้ทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำปี ตามรัฐมนตรีกำหนด
ค. จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน ตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อนายทะเบียนภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 13. ในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องดำเนินการกับคนหางาน ตามข้อใด ?
ก. ให้คนหางานเดินทางกลับสำนักงาน
ข. ให้คนหางานไปหางานอื่นทำ
ค. คืนเงินให้กับคนหางานตามที่รับมา
ง. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ข้อที่ 14. จากข้อที่ 13 ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในกี่วัน ?
ก. ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ข. ภายในยี่วันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ค. ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว
ง. ภายในสี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการดังกล่าว

ข้อที่ 15. จากข้อที่ 14 หากผู้รับอนุญาตจัดหางานดำเนินการช้ากว่ากำหนดต้องชดใช้เป็นเงินตามข้อใด ?
ก. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 8 (12)
ข. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 9 (11)
ค. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 10 (11)
ง. จ่ายเงินจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 11 (12)

ข้อที่ 16. ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดกับมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท
ข. มีทุนเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนทุนทั้งหมด
ค. ต้องเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน
ง. มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 9

ข้อที่ 17. ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเลิกประกอบธุรกิจและไม่ขอรับหลักประกันคืน ให้หลักประกันตกเป็นของ………..?
ก. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
ข. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของรัฐบาล
ค. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นของมูลนิธิ
ง. ให้หลักประกันดังกล่าวตกเป็นขององค์กรเพื่อการกุศล

ข้อที่ 18. ตามมาตรที่ 36 ในการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. ส่งคนหางานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ณ สถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข. ส่งคนหางานเข้ารับการทดสอบฝีมือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประกาศกำหนด
ค. ส่งคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและทดสอบฝีมือแล้วเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางาน จะไปทำงาน
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงานต่อ >>>>
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน นักวิชาการแรงงาน ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,