ด่วนมาก! กรมทางหลวงชน รับสมัครวิศวกรโยธา 20 อัตรา 13-31 กค 2558 สมัครงานกรมทางหลวงชน ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! กรมทางหลวงชน รับสมัครวิศวกรโยธา 20 อัตรา 13-31 กค 2558 สมัครงานกรมทางหลวงชน ปี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมทางหลวงชน ปี 2015

สมัครงานกรมทางหลวงชน ปี 2015

ล่าสุด!! กรมทางหลวงชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกร โยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ www.://www.drr.go.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศกรมทางหลวงชน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ด้วยกรมทางหลวงชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

เงินเดือนที่จะได้รับ
– วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558
2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
1) ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

– วุฒิปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ www.://www.drr.go.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , , ,