ด่วนมาก@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ กว่า 12 อัตรา 9-31 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ กว่า 12 อัตรา 9-31 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
๑.๑.๒ ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และ เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น เพื่อนําไปชําระ เงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินข้อ ๕.๑ (๓) ไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๕.๓ ผู้สมัครสอบต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๕๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการอินเตอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท
เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,