ด่วนมาก@! เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงานกว่า 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561 สมัครงานเทศบาล ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงานกว่า 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561 สมัครงานเทศบาล ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง
๑) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๕ อัตรา
๒) ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ จํานวน ๒๘ อัตรา
๓) ตําแหน่งคนงาน (ปัดกวาด) จํานวน ๓๘ อัตรา

๑.๒ คุณสมบัติลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ค่าตอบแทน และระยะเวลาการจ้าง ของผู้มีสิทธิสมัคร ตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก)

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระบบและมาตรฐาน งานบุคคล ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐ บาท
การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับ การเลือกสรรแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,