ด่วนมาก@! เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 27 อัตรา 19-27 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 27 อัตรา 19-27 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ แต่งตั้ง (จ้าง) เป็นพนักงานจ้างเทศบาล โดยอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง (ชั้น ๒) สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,